دانلود کاتالوگ دوزبانه  محصولات 

products

خط مشی کیفیت

 

شركت صنايع ايجاد رزمياران به عنوان يكي از بزرگترين سازمانهای فعال در صنعت ماشینکاری و مونتاژ قطعات خودرو (شاتون، بوش، گژن پین و... )در ايران، در راستاي بهبود مستمر و جلب رضايت مشتري و اعتماد سهامداران، نسبت به پياده سازي و اجراي سيستم مديريت كيفيت2016:16949 IATF و الزامات مشتري در شركت اقدام نموده و اصول ارزشی و بنیادین خود را بر مبنای ابتکار به شرح ذیل پایه گذاری نموده است:

شعار سازمانی

مديريت شركت ضمن اعلام تعهد خود به سیستم مدیریت کیفیت و برآورده سازي نيازمنديها و الزامات آن و احترام به حقوق افراد و مبارزه با تبعیض و رشوه خواری و فساد، با بهره گيري از كار گروهي و ايجاد انگيزش و رعایت اصول ایمنی و جنبه های زیست محیطی ، اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را پيگيري نموده و ضمن بررسي دوره اي سيستم، نسبت به حفظ و ارتقاء آن تلاش خواهد نمود و اميدوار است با اتكال به خداوند بزرگ و كمك كليه كاركنان همراه با تكريم شئونات انساني به اهداف فوق دست يابد.